Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak

Alış, Satış, Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması
Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması

Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.

Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi,

Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmak
Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.

KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları iletmek

Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.

Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim İndirimi (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.

SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek

 

BEYANNAME HİZMETLERİ

K.D.V. : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması.

MUHTASAR : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı Raporlanması.

GELİR : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı) Gayrimenkul Sermaye (Kira Geliri) Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi.

KURUMLAR : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi.

B.S.M.V. : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi

SSK : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi

BORDRO : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin yapılması.

BAĞKUR : Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması

ŞİRKET KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

 • Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited)
 • Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı
 • Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu
 • Anonim Şirket Kuruluşu
 • Limited Şirket Kuruluşu
 • Adi Ortaklık Kuruluşu
 • Şahıs Firması Kuruluşu
 • Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)
 • Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme
 • Hisse Devri
 • Adres Nakli
 • Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı
 • Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri
 • Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri
 • Şirket imza Yetkilisi Atanması
 • Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği
 • Tasfiye Giriş işlemleri
 • Tasfiye Sonu işlemleri

 

VERGİ DANIŞMANLIĞI

GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri
Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi
Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi
Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi
Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi
Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi
Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi
Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık

 

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (GELİR VERGİSİ)

Ticari Faaliyetlerin Özellikleri
Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar
Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi
İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi
Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları
İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları
Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler
Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler
Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve indirilemeyecek Giderler
Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi
Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları (PTT Acenteleri istisnası, Serbest Bölge istisnası, Eğitim Öğretim İşletmeleri istisnası, Sergi Panayır İstisnası,AR-GE istisnası, Gemilerin 2.sicile kayıtlı olması nedeniyle oluşan istisnalar, Yatırım İndirimi İstisnası, 5811 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar
Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu
Geçici Verginin Mükellefleri
Geçici Vergi Dönemleri, Kapsamına Girmeyen Kazançlar,Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti, Geçici Verginin Eksik Beyan edilmesi Durumu, Geçici Vergi Beyannamesine eklenecek Belgeler
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Dahil Edilen Kazan ve İratlardan Yapılacak İndirimler (Sigorta Şirketlerine ve BES Ödenen Katkı Payları, Eğitim ve Sağlık Harcamaları, Bağış ve Yardımlar, Sınırlı İndirilecekler, Sınırsız İndirilecekler, Sponsorluk Harcamaları, Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, Doğal Afetler ile ilgili Ayni ve Nakdi Bağışlar, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına Yapılan Bağış, Yardım ve Sponsorluk Harcamaları, Diğer Kanunlara göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar)
Beyanname üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın iadesi
Mahsuben İade
Nakden İade
Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu
Geçici Verginin Mahsubu ve iadesi
Yıllık Beyannamenin Verilme Yeri ve Zamanı
Özellik Arz eden Durumlarda Gelir Vergisi Beyanının Verilmesi (Ölüm, Gaiplik, Kısıtlılık)
Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri
Beyannameye Eklenecek Bildirim ve Belgeler
Beyanname Vermeyenlere Uygulanacak Yaptırımlar

KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Kurumlar Vergisinin Konusu ve Özellikleri
Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler
Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler
Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar
Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar
Uluslar arası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslar arası Kurumlara Tanınan İstisnalar
İstisna Uygulaması ve Önemli Konular
Safi Kurum Kazancının Tespiti
Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler
Safi Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu
Safi Kurum Kazancının Tespitinde Diğer İndirimler
Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler
Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Yapılan Vergi Kesintilerinin durumu
Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu

OUTSOURCHING (DIŞ KAYNAK) TEMİNİ FİRMA İÇİ SÜRELİ – SÜRESİZ DIŞ KAYNAK TEMİNİ HİZMETLERİ

Bordrolama
Cari Hesap Mutabakatları
Banka Kayıtlarının girilmesi
Ay içi evrak ve diğer hareket girişleri
İç Denetim
Raporlama
Analiz
Muhasebe Sistemi Kurulması
Finans Sistemi Kurulması
Verimlilik ve Karlılık Atışı için Maliyet Sistemi Kuruluş