Binaların Yangından Korunması 3167 04 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31294 Karar Sayısı: 3167 Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yöne…

 

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3167)

 

Binaların Yangından Korunması 3167

04 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31294

Karar Sayısı: 3167

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci, 107 nci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığının,” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığının” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 60 inci maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve bentler eklenmiştir.

“Ancak 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparklara; TS 9881 “Araç park yerleri için kurallar” standardında yer alan “Tip 1-Ticari faaliyet amaçlı park yerleri” için belirlenen kural ve şartlan sağlamaları, buna ilişkin TSE’den hizmet yeterlik belgesi ile mahallin itfaiye teşkilatının uygun görüşünü almaları ve aşağıda belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, mevzuata uygun olan LPG kullanan araçların girmesine izin verilir:

a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, bu fıkra kapsamındaki otoparkların kayıtlanın tutarak yıllık denetimlerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür.

b) LPG’li araçların alınabileceği otoparkların araç giriş kısmına, TS 9881 ”e uygunluk işareti içeren en az 90×60 cm ebatlarında tabela araçların görebileceği şekilde asılır.

c) LPG’li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları 1 inci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamaz ve bu otoparklar ile bunların giriş ve çıkışları, diğer araçların alınacağı otoparklar ile bunların giriş ve çıkışlarından ayrı olarak düzenlenir.

ç) LPG’li araçların alınacağı otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olarak, havalandırma tesisatı yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otomatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenir.

d) LPG’li araçların alınacağı otoparkların zemininde, uygun eğimde dere oluşturularak su drenajı sağlanır. Bu bölümlerde ızgara sistemi kullanılmaz. Dere sisteminin tahliye noktalarında gaz geçişini engelleyecek sifonlu rögarlar kullanılır.

e) Bu otoparkları, tescil belgesinde LPG’li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilir. Yetkilendirilmiş ve TS 9881 standardında belirlenmiş olan Tip 1 otoparklarda çalışanlar ile ilgili kurallar kapsamında verilen şartlan sağlayan araç giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevlilerce araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir, şartları sağlamayan LPGTi araçlar söz konusu otoparklara alınmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 170 inci maddesinde yer alan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8– İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.