Sanayileşme İcra Komitesi 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ SANAYİLEŞME İCRA KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLI…

 

 

Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68)

 

Sanayileşme İcra Komitesi

14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31274

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

SANAYİLEŞME İCRA KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

 

Kararname Numarası: 68

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dâhil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçilikleriııi artırmak amacıyla karar almak üzere, kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesinin kurulması ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak Sanayileşme İcra Komitesinin yapısı ve faaliyetleri ile bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Kamu alımı: Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan tüm mal ve hizmet alımları ile yapım, kiralama ve finansal kiralama işleri, özel sektör kuruluşlarını özel veya münhasır hak sahibi yapan kamu özel işbirliği, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, imtiyaz, lisanslama ve yetkilendirme sözleşmelerini,

c) Komite: Sanayileşme İcra Komitesini,

ç) Sanayileşme Koordinasyon Birimi: Komitenin belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşları tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile eşgüdüm içinde çalışmak üzere görevlendirilen hizmet birimlerini,

ifade eder.

Komitenin oluşumu, görev ve yetkileri

MADDE 4- (1) Komite Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşur. Cumhurbaşkanının gerekli görmesi halinde, gündem ile ilgili kurum ve kuruluşun temsilcileri Komite toplantılarına davet edilebilir.

(2) Komite, Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanır. Toplantı gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

(3) Komitenin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi önceliklerine göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar almak.

b) Milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik olarak sanayicinin ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla gerekli tedbirleri almak.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkân verecek şekilde, uzun vadeli alım planlan yapmasına yönelik kararlar almak.

ç) İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

d) Yurtiçi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar almak.

e) Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak.

f) Yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin kararlar almak.

g) Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak reel sektörün küresel rekabet gücünü artıracak kararlar almak.

ğ) Tedarik politikalarının Milli Teknoloji Hamlesiyle entegre edilmesini ve tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini sağlamaya yönelik kararlar almak.

h) İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde şirket birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği artıracak politikaların tasarlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici kararlar almak.

ı) Komite kararlarının uygulanmasına ve genel bütçeden Komite için ayrılan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Sekretarya

MADDE 5- (1) Komitenin sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir. Sekretarya hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Sekretaryanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Komite çalışmalarına ilişkin gerekli hazırlıkları ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde yapmak.

b) Komite kararlarının uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme raporlarını Komiteye sunmak.

e) Komitenin görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak.

ç) Genel bütçeden Komite için ayrılan ödeneği belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yönetmek.

Sanayileşme koordinasyon birimleri

MADDE 6- (1) Komite tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları, Sekretarya ile eşgüdüm içinde çalışmak üzere hizmet birimleri arasından Sanayileşme Koordinasyon Birimi görevlendirir.

(2) Sanayileşme koordinasyon birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Komite tarafından belirlenen alanlarda Sekretarya ile işbirliği ve eşgüdüm içinde, kurumun ihtiyaç analizlerine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Şartname ve sözleşmelerde yerli ürün alımını engelleyici hükümlerin yer almamasına, yerliliği özendirmeye ve mevzuat uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

c) Sekretaryanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeyi temin etmek.

Mali hükümler

MADDE 7- (1) Komitenin faaliyet giderleri ile politika ve kararları doğrultusunda oluşturulacak destek programlan kapsamında yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesine bu amaçlarla konulacak ödeneklerle karşılanır.

(2) Buna ilişkin usul ve esaslar Komite kararıyla yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI