Yerli ve Yabancı Film Gösterimi Yapan Sinema İşletmeleri Hakkında Duyuru Bilindiği üzere; 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana…

 

 

Yerli ve Yabancı Film Gösterimi Yapan Sinema İşletmeleri Hakkında Duyuru

 

 

Yerli ve Yabancı Film Gösterimi Yapan Sinema İşletmeleri Hakkında Duyuru

 

Bilindiği üzere; 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmelerine 01/07/2020 tarihine kadar (01/07/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar) anılan Tebliğde belirtilen şekilde e-Bilet uygulamasına geçme ve düzenleyecekleri giriş biletlerini e-Bilet olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca, mezkur Genel Tebliğin “IV.7.3.3.3. e-Bilette Eğlence Vergisi” başlıklı bölümünde yapılan düzenleme ile sinema işletmeleri tarafından yerli ve yabancı film gösterimlerine ait eğlence vergisinin, aylık dönemler itibariyle hazırlanacak e-Bilet Raporu Özeti ve YN ÖKC’den alınacak e-Bilet Bilgi Fişlerine ilişkin bilgileri gösteren Aylık Satış Raporu (e-Bilet bilgi girişlerinin Fatura Bilgi Fişi düzenlenmesi suretiyle YN ÖKC ye girilmesi durumunda ise YN ÖKC Aylık Satış Raporu) dikkate alınarak hesaplanacağı ve en geç ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar mahallin malmüdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne ödenmesi imkanı/zorunluluğu getirildiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, e-Bilet Teknik Kılavuzu (Etkinlik) güncellenerek “Sinema e-Bilet Uygulaması Yeni Nesil ÖKC Entegrasyonu ve Eğlence Vergisi” başlıklı bölümünde uygulamaya ilişkin usul ve esaslara yer vermiş olup, bu kapsamda sinema işletmelerince hazırlanması gereken “e-Bilet Rapor Özeti”ne ilişkin kılavuz da https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/ebilet/e-Bilet Rapor Ozeti Kilavuzu.pdf Başkanlığımızca yayınlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında, e-Bilet uygulamasına dahil olan sinema işletmelerince yapılan yerli ve yabancı film gösterimlerinde e-Bilet düzenlenmesi, düzenlenen e-Biletlere ilişkin olarak hesaplanan eğlence vergisinin, e-Bilet uygulamasında üretilecek e-Bilet Rapor Özeti ile YNÖKC’den alacağı e-Bilet Bilgi Fişleri Aylık Satış Raporu (e-Bilet bilgi girişlerinin Fatura Bilgi Fişi düzenlenmesi suretiyle YN ÖKC ye girilmesi durumunda ise YN ÖKC Aylık Satış Raporu) ile Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No:63) eki Eğlence Vergisi Bilgi Formu ile birlikte izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar mahallin malmüdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir.

Duyurulur.